welkom - Vanaf heden geen verkoop meer van onderdelen !!!

Erkend centrum
Erkend centrum
Erkend centrum
Erkend centrum
Erkend centrum

Privacy policy

Deze policy bevat enerzijds de richtlijnen, die Vanlingen Carlo Autorecycling NV hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het kort ‘AVG’).

Vanlingen Carlo Autorecycling NV met maatschappelijke zetel te Grote Baan 602, 3530 Helchteren, onder het nummer BE0809.694.038, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Vanlingen Carlo Autorecycling NV wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

I. Algemeen

Vanlingen Carlo Autorecycling NV bevestigt de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 na te leven.

II. Definities

(a) “Persoonsgegevens” : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens de Verwerker overeenkomstig onderhavige overeenkomst zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.

(b) “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

(c) “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

(d) “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

(e) “Subverwerker”: de onderaannemer die door de Verwerker wordt aangesteld om een deel van het verwerkingsproces voor de Verwerkingsverantwoordelijke op te nemen.

(f) “Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens; ook “Datalek” genoemd;

(g) “AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

III. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden Vanlingen Carlo Autorecycling NV uw persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag de verwerking steunt.

· In het kader van de dienstverleningvan Vanlingen Carlo Autorecycling NV worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Uw naam en voornaam
- Uw adres
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw bankrekeningnummer

· Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die u met Vanlingen Carlo Autorecycling NV heeft gesloten. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt meer concreet in het kader van de levering op de overeengekomen plaats, alsook in het kader van de facturatie en de opvolging van de betaling van de factuur.

De naamloze vennootschap ‘Vanlingen Carlo Autorecycling’ steunt de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval op het gerechtvaardigd belang dat Vanlingen Carlo Autorecycling NV heeft bij de goede en effectieve uitvoering van de overeenkomst.

· In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Uw IP-adres
- Uw surfgedrag

Vanlingen Carlo Autorecycling NV verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.

Voor deze verwerking beroept Vanlingen Carlo Autorecycling NV zich op het gerechtvaardigd belang dat Vanlingen Carlo Autorecycling NV heeft bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website.

Voor meer informatie aangaande het gebruik van de website van Vanlingen Carlo Autorecycling NV, wordt verwezen naar de cookie policy.

Vanlingen Carlo Autorecycling NV verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig andere doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u Vanlingen Carlo Autorecycling NV daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent. Vanlingen Carlo Autorecycling NV verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien Vanlingen Carlo Autorecycling NV uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien Vanlingen Carlo Autorecycling NV niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan Vanlingen Carlo Autorecycling NV. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan Vanlingen Carlo Autorecycling NV te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat Vanlingen Carlo Autorecycling NV zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen.


IV. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens die door Vanlingen Carlo Autorecycling NV worden bewerkt, worden gedurende een termijn van 10 jaar bewaard.

Indien uw gebruikersprofiel gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar geen enkele activiteit vertoont, wordt het profiel, met inbegrip van alle daaraan gekoppelde persoonsgegevens, door Vanlingen Carlo Autorecycling NV verwijderd.

V. Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door Vanlingen Carlo Autorecycling NV worden verricht.

Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot Anja Rykx, te bereiken via e-mail: info@carlovanlingen.be.

Vanlingen Carlo Autorecycling NV is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via voormelde procedure aan Anja Rykx overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.

U beschikt over volgende rechten:

· Recht op inzage en toegang

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via e-mail. U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens.

· Recht op verbetering, wissing en beperking

Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden in het kader van de bewaring krachtens een wettelijke verplichting, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

· Recht van bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoeft u hiervoor geen redenen op te geven.

De verwerking van persoonsgegevens door Vanlingen Carlo Autorecycling NV gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.

Vanlingen Carlo Autorecycling NV doet niet aan profilingop basis van de beschikbare persoonsgegevens.

· Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

· Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kan Vanlingen Carlo Autorecycling NV vragen uw gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

· Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

VI. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Vanlingen Carlo Autorecycling NV garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Indien u dit wenst, wordt u op een transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de genomen passende, technische en organisatorische maatregelen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

VII. Wijzigingen

Vanlingen Carlo Autorecycling NV behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, neemt Vanlingen Carlo Autorecycling NV alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.

Belangrijk

Wij zijn telefonisch NIET bereikbaar !!!

OPGELET:
Vanaf heden geen verkoop meer van onderdelen !!!
Aanvragen zullen ook niet meer beantwoord worden!!!

Openingsuren

Maandag t/m vrijdag

Open: 9u tot 12u en 13u tot 17u

Zaterdag, Zon- en feestdagen

Gesloten

Contact

Autorecycling Carlo Vanlingen nv
Grote Baan 602
(Baan Hasselt-Eindhoven)
3530 Helchteren
België

.(JavaScript must be enabled to view this email address)